Privacyverklaring

1 Juni 2018

Deze website wordt geëxploiteerd door Administratiekantoor Zaal, gevestigd te Benthuizen, hierna te noemen Kantoor Zaal.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruikmaakt van de website van Kantoor Zaal, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf, op eigen initiatief, verstrekt of bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Persoonsgegevens worden door u altijd vrijwillig aan Kantoor Zaal verstrekt.

Kantoor Zaal verwerkt deze gegevens:

  • teneinde de website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van de website;
  • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Kantoor Zaal toe te kunnen sturen, hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Kantoor Zaal, al dan niet via de website, te optimaliseren;
  • teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Kantoor Zaal toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

Kantoor Zaal verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Bijzondere persoonsgegevens
Kantoor Zaal vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat, om welke reden ook, toch wilt doen, dan gaan wij ervan uit dat u Kantoor Zaal uitdrukkelijk toestemming geeft om die gegevens te verwerken.

E-mail
Via de website kunnen e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan mogelijk uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Kantoor Zaal voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Kantoor Zaal vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • Kantoor Zaal hiertoe wettelijk verplicht is
  • u daar expliciet om vraagt
  • dit nodig is om u publicaties, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen

De website van Kantoor Zaal wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Externe links
Kantoor Zaal heeft mogelijk links opgenomen naar website van derden. Als u via zoín link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacybeleid van Kantoor Zaal daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze website informatie over u verzamelen. Kantoor Zaal is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze website noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacybeleid van deze website door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens
Kantoor Zaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website
Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Kantoor Zaal, niet te verplichten u te laten registreren.

Beveiliging
Kantoor Zaal heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Kantoor Zaal dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Kantoor Zaal en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Wijzigingen
Kantoor Zaal behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit beleid vermeld.